Nowa ustawa o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców weszła w 28 czerwca 2009r. Kolejna nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowcy była skutkiem zarzutów Komisji Europejskiej o niewykonaniu unijnej dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego.

Nowości, które wprowadziła ustawa to:

 • 10-cio godzinny czas pracy w dobie pracowniczej, jeżeli kierowca pracował w porze nocnej, niezależnie od tego jak długo trwała praca w nocy. Wcześniej ograniczenie czasu pracy do 10 godzin w danej dobie wynikało z polskiego kodeksu pracy i ustawy o czasie pracy, wg których kierowca musiał pracować minimum 4 godziny w porze nocnej, aby czas jego pracy był ograniczony.
 • Ewidencję czasu pracy kierowcy pracodawca prowadzi w formie:
  • zapisów na wykresówkach;
  • wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
  • plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
  • innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności;
  • rejestrów opracowanych na podstawie powyższych dokumentów

Ewidencja czasu pracy składa się ze wszystkich 5 elementów. Informacje zawarte na przygotowanych rejestrach czasu pracy muszą pokrywać się z danymi źródłowymi takimi jak: zapisy elektroniczne, wydruki papierowe z systemu tachografów cyfrowych, wykresówki tachografów analogowych, zaświadczenia, oświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu, świadectwa działalności oraz inne dokumenty. Konieczność posiadania wszystkich dokumentów ułatwi inspektorom PIP weryfikację rejestrów przygotowanych przez firmy transportowe.

 • Na wniosek kierowcy pracodawca ma obowiązek udostępnić kierowcy ewidencję.
 • Ewidencję czasu pracy kierowcy pracodawca musi przechowywać przez 3 lata a więc wszystkie jej elementy dla celów kontroli czasu pracy, z pewnością zostało to podyktowane dłuższym okresem przedawnienia roszczeń pracowniczych. Jednakże nie zmienia to zasady, że dla celów Inspekcji Transportu Drogowego wystarczy przechowywać dokumentację przez 12 miesięcy i taki okres podlega kontroli przez ITD.

Treść Ustawy