Od 1 stycznia 2015 roku na terenie Niemiec weszły w życie przepisy narzucające płacę minimalną w wysokości 8,50 euro brutto za godzinę pracy. Ustawa ta nowi nazwę Mindestlohngesetz (MiLog). Każdemu pracownikowi zatrudnionemu nawet przez polską firmę, ale świadczącą usługi przewozowe na terenie Niemiec przysługuje niemiecka płaca minimalna.

Obowiązek ten spada również na pracodawcę, który deleguje swojego pracownika do pracy w Niemczech. Do czasu pracy wlicza się:

 • czas kierowania pojazdem,
 • czas oczekiwania jako drugi kierowca,
 • czas oczekiwania na załadunek lub rozładunek (jednak jeśli czas jest znany, można go ująć jako bezpłatną przerwę w pracy),
 • czas załadunku i rozładunku,
 • serwis pojazdu,

 

Wyjątkiem jest sytuacja, w której usługi transportowe świadczone są przez jednoosobowe firmy, gdzie kierowca jest samozatrudniony. Płaca minimalna nie obowiązuje również w sytuacji, gdy osoba współpracująca pomaga przy realizacji niektórych transportów nie otrzymując za to wynagrodzenia ujętego w rozliczeniach rachunkowych, nie może zatem być zatrudniona ani na podstawie umowy o pracę ani żadnej innej umowy cywilnoprawnej. 

 

Jeśli pracownik został oddelegowany do pracy na terenie Niemiec, a dodatek traktowany jest jako normalne wynagrodzenie to można go wliczyć w skład płacy minimalnej. W innym przypadku, takim jak wyrównanie dodatkowych kosztów za przejazdy czy noclegi, dodatek nie może wejść w skład płacy minimalnej.

 

Kary

W ustawie MiLog wyszczególniono tabelę kar za naruszenie zasad. 

 • brak zapłaty lub opóźnienie zapłaty minimalnego wynagrodzenia (§ 21 ust. 1 pkt. 9 MiLoG ) – grzywna do 500.000,00€

 • naruszenie obowiązku wpółdziałania/akceptacji kontroli (§ 21 ust. 1 pkt. 1-3 MiLoG ) – grzywna do 30.000,00€

 • naruszenie obowiązku prowadzenia potwierdzeń czasu pracy ( § 21 ust. 1 Ziff. 7 Milog  – grzywna do 30.000,00€

 • naruszenie obowiązku przechowywania potwierdzeń czasu pracy (§ 21 ust. 1 pkt. 8 MiLoG ) –  grzywna do 30.000,00€

 • naruszenie obowiązku łatwej dostępności do dokumentacji (§ 21 ust. 1 pkt. 8 MiLoG ) –  grzywna do 30.000,00€

 • naruszenie obowiązku zgłoszenia oraz zmian (§ 21 ust. 1 pkt. 4-6 MiLoG ) –  grzywna do 30.000,00€

 

Pracodawca ma obowiązek zgłaszać wszystkich pracowników, którzy będą pracowali na terenie Niemiec. Jeśli siedziba firmy znajduje się poza granicami Niemiec to należy złożyć zawiadomienie w Bundesfinanzdirektion West w Kolonii. Pismo (formularz 033037) musi być wypełnione w języku niemieckim oraz wysłane faxem na numer +49 (0)221964870. Wszystkie zaplanowane transporty można zgłaszać z 6-miesięcznym wyprzedzeniem. Jedyny dokument jaki powinien posiadać kierowca to dowód osobisty. Nie musi mieć zatem przy sobie żadnej kopii zgłoszenia przez pracodawcę. Zgłoszenie powinno jednak zawierać informację o adresie, w którym będzie przechowywane. Powinna się tam również znaleźć data rozpoczęcia i przewidywany czas trwania wyjazdu bądź pracy na terenie Niemiec. Dodatkowo pracodawca musi dodać, że dotrzyma obowiązku zapłaty minimalnej pensji. Wszystkie dokumenty należy przechowywać przez co najmniej 2 lata i dołączyć potwierdzenie, że niemiecka Administracja Celna ma do nich wgląd w celu ułatwienia weryfikacji. W przypadku kontroli, pracodawca musi dostarczyć dokumentację kierowcy przetłumaczoną na język niemiecki, jednak nie jest wymagane tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego. Wymagane dokumenty to: umowa o pracę, rozliczenie czasu pracy w Niemczech, rozliczenie wynagrodzenia za płacę minimalną, dowód przelewu wynagrodzenia. Kontrole prowadzone są wyrywkowo, a pełną odpowiedzialność ponoszą pracodawcy, kierowcy nie są karani za nieprzestrzeganie MiLog. 

 

Płacę minimalną oblicza się na podstawie kwartalnego kursu walut zgodnie z artykułem 107 rozporządzenia EWG 574/72. Przepisy te nie obowiązują osób samozatrudnionych. Otrzymują oni zapłatę za konkretne zamówienie a nie za każdą przepracowaną godzinę. Nie może jednak więcej niż 5/6 dochodu pochodzić od jednego klienta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy powiadomić Bundesfinanzdirektion West w Kolonii o przeprowadzanych operacjach transportowych. Przydatnymi punktami, w których można znaleźć odpowiedzi na wszelkie pytania są: Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych Niemiec (Bundesministerium fur Arbeit und Soziales) i niemiecka Administracja Celna (ZOLL).

 

Najnowsza nowelizacja niemieckiego rozporządzenia Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV) (rozporządzenie zmieniające z dnia 25 listopada 2015 roku, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Tail I nr 46) zmienia ustaloną stawkę minimalną na wyżywienie pracowników z 229 do 236 Euro miesięcznie. Kwota miesięczna stanowiąca minimum za zakwaterowanie nie ulega zmianie i pozostaje 223 Euro. Z dniem 1 stycznia 2017 roku płaca minimalna obowiązująca na terenie Niemiec wzrośnie o 4% z 8,50 Euro do 8,84 Euro. W Niemczech płaca minimalna jest rewidowana co 2 lata. Warto na bieżąco śledzić rozporządzenia, bo ustawa jest dosyć nowa i nanoszone jest wiele poprawek i zmian. Wszelkie informacje można znaleźć na stronach internetowych niemieckiej Administracji Celnej.