Tachograf Actia Smartach jest najmniej rozpowszechnionym tachografem cyfrowym. Psiada 3-wierszowy wyświetlacz oraz wydaje sygnały dźwiękowe w szczególnych sytuacjach np. takich jak przekroczenie czasu jazdy bez przerwy.

 

Tachograf cyfrowy SmarTach jest zgodny z Europejskim Rozporządzeniem Nr 3821/85, jest urządzeniem niezawodnym i bezpiecznym, zapewniającym dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących czasu spędzonego na prowadzeniu pojazdu i odpoczynku, pomaga w zarządzaniu dniem roboczym kierowcy, informacje można wyświetlić na ekranie lub wydrukować, a dane są przechowywane na inteligentnych kartach chipowych i w pamięci urządzenia.

 

tachograf Actia SmarTach

 

Rozmiary tachografu są porównywalne z wielkością radia samochodowego, a jego panel zewnętrzny posiada następujące elementy:

 • 3- wierszowy monochromatyczny wyświetlacz cyfrowy z podświetleniem,
 • czytnik numer 1, lewy dla karty kierowcy,
 • czytnik numer 2, prawy dla karty zmiennika kierowcy,
 • zintegrowana drukarka z perforowaną krawędzią do odrywania papieru,
 • przycisk obsługi kieszeni dla pierwszego kierowcy,
 • przycisk obsługi kieszeni dla drugiego kierowcy,
 • przyciski sterujące: OK. – potwierdzanie wyboru, przycisk wstecz – anulowanie wyboru, przycisk nawigacji lewo i przycisk nawigacji prawo.

 

Wyświetlacz jest podzielony na dwie główne strefy w następujący sposób:

 1. Pierwsze dwie linie wyświetlają informacje menu,
 2. Trzecia linia i jej lewa część jest przeznaczona dla kierowcy a jej prawa część jest przeznaczona dla zmiennika kierowcy.

 

Naciśnięcie przycisku nr 1 z lewej strony, powoduje potwierdzenie lub zmianę czynności dokonywaną przez kierowcę. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku nr 1 z lewej strony, powoduje możliwość włożenia lub wyjęcia karty kierowcy z lewej szczeliny panelu. Podobne operacje wykonuje zmiennik kierowcy używając przycisku nr 2 z prawej strony panelu i wykorzystując prawą szczelinę panelu.

 

Wyświetlacz do komunikacji z kierowcą, zmiennikiem lub osobami kontrolującymi wykorzystuje piktogramy, czyli malutkie obrazki, którym to obrazkom zostały przypisane konkretne czynności wykonywane przez w/w osoby.

 

Podstawowe symbole piktogramów wyświetlane w trzeciej linii na ekranie oznaczają:

 • przekreślony kwadracik – dyspozycyjność,
 • skrzyżowane dwa młotki – praca,
 • symbol krzesła z oparciem – przerwa/odpoczynek,
 • symbol kierownicy – prowadzenie pojazdu,
 • kółko z kropką w środku – operacyjny tryb pracy urządzenia.

 

Urządzenie zapewnia również informację dźwiękową potwierdzającą  lub ostrzegającą o wykonaniu określonego działania lub zdarzenia.

I tak:

 • jeden krótki dźwięk bip oznacza odpowiedź pozytywną,
 • dwa krótkie następujące po sobie dźwięki bip oznaczają odpowiedź negatywną

Ostrzegawcze dźwięki włączą się również gdy:

 • zostaje uruchomione ostrzeżenie,
 • w czasie ręcznego wprowadzania czynności, żaden przycisk nie został wciśnięty przez okres dłuższy niż 30 sekund.

 

Oprócz informacji dźwiękowej, urządzenie zapewnia również informację świetlną o występujących zdarzeniach lub operacjach, i tak kontrolka ostrzegawcza na panelu miga gdy:

 • chce ostrzec użytkownika o fakcie wykrycia zdarzenia lub usterki,
 • o tym, że żądane działanie nie jest możliwe do wykonania w tym momencie,
 • o tym, że ręczne wprowadzanie czynności nie zostało jeszcze zakończone.

 

Aby zapewnić zarówno bezpieczeństwo danych, obsługę przez kierowcę i jego zmiennika jak również dostęp do urządzenia przez właściciela firmy transportowej, warsztat dokonujący kalibracji, wczytywania lub serwisu urządzenia oraz dostęp do urządzenia odpowiednim służbom kontrolującym pojazd, do tachografu wymagane są karty chipowe, które zapewniają selektywne prawo dostępu do odpowiednich funkcji urządzenia zgodnie z uprawnieniami użytkownika.

 

 1. Karta kierowcy: identyfikuje kierowcę i rejestruje dane jego działalności,
 2. Karta pomocnika kierowcy: identyfikuje pomocnika i rejestruje dane jego działalności,
 3. Karta firmowa: identyfikuje firmę, umożliwia zablokowanie danych należących do firmy oraz wyświetlenie, wczytywanie i drukowanie danych i dostarczanie ich w sposób uniemożliwiający założenie blokady przez inną firmę,
 4. Karta warsztatowa: używana jest przez producenta sprzętu rejestrującego, montera, producenta pojazdu lub zatwierdzony warsztat i umożliwia identyfikację posiadacza tej karty oraz umożliwia kontrolę, kalibrację lub wczytywanie danych do sprzętu rejestrującego,
 5. Karta kontrolna: jest używana przez uprawnione władze i umożliwia identyfikację instytucji i urzędników kontrolujących oraz zapewnia dostęp do danych przechowywanych w pamięci lub w kartach kierowców w celu odczytu, drukowania lub wczytywania danych zgodnie z zakresem kontroli.

 

Tachograf SmarTach, automatycznie przełącza się w odpowiedni tryb pracy i obsługi w zależności od włożonego rodzaju karty, co na ekranie jest potwierdzone wyświetleniem się odpowiedniego symbolu piktogramu.

 

Przykład danych wyświetlanych na ekranie urządzenia a dotyczących kierowcy w czasie postoju.

 • Pierwsza linijka znaków czytana od lewej:
  1. 1 symbol graficzny, piktogram – przerwa/odpoczynek – bieżąca czynność kierowcy,
  2. 2 symbol cyfrowy – 2h15min – czas trwania bieżącej czynności kierowcy,
  3. 3 symbol cyfrowy – 2h15min – skumulowany czas przerw,
  4. 4 symbol graficzny, piktogram – operacyjny tryb pracy urządzenia
 • Druga linijka znaków czytana od lewej:
  1. 1 symbol graficzny, piktogram – przerwa/odpoczynek zmiennika kierowcy,
  2. 2 symbol cyfrowy – 2h15min – czas trwania bieżącej czynności jako zmiennika kierowcy,
  3. 3 symbol cyfrowy – 10:30 – czas lokalny.
 • Trzecia linijka znaków czytana od lewej:
  1. 1 symbol cyfrowy 1 – kieszeń karty kierowcy,
  2. 2 symbol graficzny, piktogram – symbol krzesełka – przerwa/odpoczynek kierowcy,
  3. 3 symbol graficzny, piktogram – symbol krzesełka – przerwa/odpoczynek zmiennika kierowcy.

 

Dokładne operacje oraz przegląd szczegółowych funkcji i obsługi urządzenia znajdują sie w szczegółowej instrukcji obsługi dołączonej do każdego sprzętu, w której to instrukcji krok po kroku opisany jest przebieg poszczególnych czynności, obrazowanych wyświetlającymi się na ekranie komunikatami.

 

Instrukcje do tachografów cyfrowych