Loi Macron to francuska ustawa, dotycząca delegowania pracowników i określenia płacy minimalnej dla kierowców samochodów ciężarowych, poruszających się na terenie Francji. Dekret nr 2016-418 został wydany 7 kwietnia 2016r, a zapisy w nim zawarte obowiązują od 1 lipca 2016r.

Coraz częściej w mediach, ale przede wszystkim przez samych kierowców samochodów ciężarowych poruszany jest temat diet i ryczałtów. Pracodawcy zastanawiają się, czy na pewno będą zmuszeni wypłacić należne kierowcom pieniądze, czy lepiej ogłosić upadłość firmy. Sami kierowcy natomiast wyobrażają sobie górę pieniędzy otrzymanych od pracodawców za 3 poprzednie lata.

Od 1 stycznia 2015 roku na terenie Niemiec weszły w życie przepisy narzucające płacę minimalną w wysokości 8,50 euro brutto za godzinę pracy. Ustawa ta nowi nazwę Mindestlohngesetz (MiLog). Każdemu pracownikowi zatrudnionemu nawet przez polską firmę, ale świadczącą usługi przewozowe na terenie Niemiec przysługuje niemiecka płaca minimalna.

Właściciele firm transportowych nie mają lekkiego życia, kiedy przychodzi czas na kontrole inspektorów z takich instytucji jak ITD (Inspekcja Transportu Drogowego) czy PIP (Państwowa Inspekcja Pracy). Aby taką kontrolę przejść bez większych strat finansowych - nierzadko kary wynoszą 30 000 złotych, należy odpowiednio się przygotować.

Ustawa z dnia 16 września 2011r.  o zmianie ustawy o transporcie drogowym i zmianie niektórych innych ustaw wprowadziła wiele istotnych zmian w tym zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców.

Nowa ustawa o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym została opublikowana w dniu 16 sierpnia 2011 roku i wchodzi w życie po 14 dniach. Ustawa zakończyła możliwość stosowania żółtych kart urlopowych.

W dniu 7 czerwca 2011 r. Komisja Europejska wprowadziła decyzję wykonawczą w sprawie obliczania dziennego czasu prowadzenia pojazdu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Ustawa o czasie pracy kierowców weszła w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii.

Od 11 kwietnia 2007r. obowiązuje nowe Rozporządzenie nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz.Urz. L 102/1).

Zmieniono ustawę o czasie pracy kierowców. Celem ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców jest wypełnienie obowiązków państwa członkowskiego wynikających z rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Decyzją Komisji z dnia 14 grudnia 2009r. zmieniono FORMULARZ służący dokumentowania przyczyny nieposiadania zapisów urządzenia rejestrującego (tachografu analogowego lub cyfrowego), poszerzono go do 6 przypadków, w których kierowca:

Od 3 listopada 2007r. obowiązuje USTAWA z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.